Termite mound

Termite mound of Macrotermes bellicosus